...chờ chút!

Tại sao lại chọn VeeVee!?

...sẵn sàng rồi chứ!